Kamil Tvarůžka - advokátní kancelář | Opava, Ostrava a Brno

Kamil Tvarůžka

      advokátní kancelář

Právní služby

   Některé právní předpisy bývají zařazovány do různých oblastí práva a často jsou vedeny akademické debaty o tom, které argumenty převažují pro to či ono zařazení. Z důvodu jednoduchosti a přehlednosti si proto dovolím vypsat nejčastější záležitosti, které řeším a se kterými se občané či podnikatelé setkávají.

Nabízím zejména:
 1. Sepisování smluv všech typů:
  • Smlouvy týkající se nemovitostí, ať už se jedná o kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí, směnné smlouvy (s tím související zápisy do katastru nemovitostí, zřízení věcných břemen, zřízení zástavních práv).
  • Smlouvy týkající se majetkového vypořádání manželů.
  • Smlouvy kupní, o dílo, o kontrole, dohody o uznání závazků, o splátkovém kalendáři, o narovnání, různé typy nájemních smluv, pachtovní smlouvy, sepisování směnek či jiných zajišťovacích institutů, pracovní smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek, další nepojmenované smlouvy.
  • Smlouvy týkající se obchodních společností a jiných právnických osob - Zakládací listiny a společenské smlouvy, smlouvy o převodu obchodních podílů, smlouvy o tichém společenství, o sdružení.
 2. Sepisování stanovisek, rozborů k právním předpisům či různým událostem a stavům. Pomoc při sjednávání kontraktů, sepisování výzev neplatičům či správa pohledávek. Mimosoudní vyjednávání.
 3. Zastupování před soudy a jinými státními orgány:
  S tímto bodem souvisí také sepisování návrhů na vydání platebního rozkazu, různých typů žalob a jiných podání k soudům či správním orgánům ať už se jedná o oblast občanského, obchodního, pracovního či správního práva. (Rozvody, směnky, nekalá soutěž, závazkové vztahy, vlastnické a spoluvlastnické vztahy, náhrada škody, zastupování v přestupkovém řízení atd.). Sepisuji také insolvenční návrhy, exekuční návrhy.
 4. Zastupování v trestních věcech:
  Sepisování trestních oznámení, zastupování poškozených a uplatňování nároků na náhradu škody, obhajoba v trestních věcech.